1. Knihovna vědomostí
  2. Oblasti použití
  3. Krysy a voda mohou být v oblasti logistiky zničující

Krysy a voda mohou být v oblasti logistiky zničující

Podobné problémy se vyskytují i v oblasti dopravní infrastruktury.

Krysy a voda mohou být v oblasti logistiky zničující

Publikováno:
Upraveno:

Prostřednictvím technických projektů mají být vzdálenosti ve světě stále menší. Výsledkem je výstavba nových a modernizace stávajících letišť, přístavů, železnic, tunelů a mostů. Letecká, námořní, železniční i silniční doprava by mohla být bezpečnější jak pro lidi, tak i pro zboží – kdyby všichni konstruktéři a projektanti věděli, jak zabránit vnikání hlodavců a vody, s nímž je spojeno nebezpečí poškození, prostojů, a dokonce i smrtelných nehod.

Téměř všechny projekty, jejichž realizace zahrnuje výstavbu nových a modernizaci stávajících objektů v oblasti dopravní infrastruktury, čelí stejným problémům. Tyto problémy souvisejí zejména s vysokými hladinami spodních vod, zvyšující se mořskou hladinou, silnými dešti a také krysami, které po vniknutí do sklepů, krytů a budov poškozují kabely tím, že je okusují. Životně důležitá kontrolní a řídicí zařízení jsou následkem toho v ohrožení, což často znamená nákladné opravy a ztrátu příjmů.
Kromě toho se při realizaci každého projektu v oblasti infrastruktury vyskytují specifické problémy související s utěsněním a ochranou. Stavební projektanti a týmy údržby na letištích musí například nejen zabránit vodě a hlodavcům v poškozování pozemního osvětlení letišť a komunikačních systémů, ale musí také zajišťovat ochranu elektrických zařízení před elektromagnetickým rušením.

Výstavba pro budoucnost

Potřebují tedy spolehlivé všestranné těsnicí řešení pro kabelové a potrubní prostupy, které jim pomůže vypořádat se s vodou ohrožující průlezy, šachty, jímky a podzemní prostory v oblastech přistávacích pásů a drah a které rovněž poskytne stínění proti elektromagnetickému rušení v okolí rozvodných skříní a krytů. Není zde prostor pro pokusy a omyly. Těsnicí systém musí zároveň umožňovat rychlou a snadnou montáž. Správné plánování a osvědčená bezpečnostní technologie jsou klíčem k tomu, abyste se vyhnuli nebezpečných situacím a nákladným prostojům a zajistili si úspěšnou dlouhodobou správu majetku. Potřebné je také zajištění možnosti případného vylepšování a přípravy pro budoucí potřeby; to znamená schopnost bezpečného a spolehlivého doplňování elektrických zařízení, jakými jsou například antény, lokalizátory, radary a další komunikační zařízení, která zajišťují bezpečné řízení leteckého provozu a současně umožňují průběžnou elektrifikaci celého odvětví.

Chytré přístavy potřebují energii

Majitelé, provozovatelé, technici a týmy údržby, které se podílejí na navrhování, výstavbě, modernizaci a údržbě chytrých přístavů se navíc musí potýkat i s dalšími nebezpečími, než jaká představuje vnikání krys a zaplavení vodou. Intenzivní proces modernizace, která zahrnuje elektrifikaci a digitalizaci, vyžaduje bezpečné a stabilní dodávky energie. Nikdo v odvětví nechce, aby se jeřáb v přístavu ocitl bez proudu – to vyjde draho. Proto je nezbytné používat technicky vyspělý těsnicí systém, který chrání rozvodny a místnosti s elektrickými zařízeními nejen před vodou a hlodavci, nýbrž také před plynem, vlhkostí, slaným vzduchem a účinky úderů blesku.

Zabezpečení kolejových systémů

Profesionálové působící v oboru železničního stavitelství si rovněž uvědomují důležitost přípravy na výzvy související s klimatickými změnami. Účinky drsného klimatického prostředí, vnikání vody a přítomnost hlodavců způsobují poškození, jejichž opravy jsou nákladné a která často představují zjevná nebezpečí pro lidské životy i majetek. V tomto průmyslovém odvětví je proto poptávka po stejném druhu spolehlivých, dlouhodobých těsnicích řešení jak pro kabely a trubky, tak i pro potrubní prostupy. Tato řešení by měla fungovat ve všech objektech, od vysokotlakých rozvoden, technických místností a spínacích stanic až po budovy se signalizačními a řídicími systémy. Současně by měla být snadno použitelná také v tunelech, na kolejištích a v železničních stanicích.

Modernizace tunelů a mostů

Projekty v oblasti silničních tunelů a mostů čelí podobným problémům jako projekty v oblasti železniční infrastruktury, a to jak při rozšiřování, tak i při modernizaci. Kabelové a potrubní prostupy je třeba utěsňovat nejen tak, aby byla zajištěna ochrana elektrických a elektronických zařízení v technických místnostech podél komunikace před hlodavci a vodou, nýbrž také v míře umožňující modernizaci starší infrastruktury v souvislosti s elektrifikací, digitalizací a certifikovanou požární ochranou. Projektanti, kteří se těmito problémy zabývají, potřebují takové těsnicí řešení, která vyhovují rozmanitým nárokům a současně splňují řadu úředních požadavků.

V případech, kdy si tyto problémy jsou vzájemně velmi podobné, by mělo být možné využívat výhod těsnicího systému, který by byl použitelný jako řešení pro jakýkoli projekt realizovaný v oblasti dopravní infrastruktury. Ještě lepší by bylo, kdyby toto řešení navíc dokázalo pokrýt různé specifické potřeby a požadavky. A takový systém skutečně existuje. Chcete-li se dozvědět více, seznamte se s článkem Těsnění Roxtec pro letiště, přístavy, železnice, silniční tunely a mosty.