1. O společnosti Roxtec
  2. Společnost
  3. Právní informace

Právní prohlášení

Tyto webové stránky provozuje společnost Roxtec International AB. Příslušné části těchto webových stránek provozují místní subjekty Roxtec.

Soukromí a soubory cookie

Klepnutím na následující odkaz zobrazíte Informace týkající se ochrany soukromí a souborů cookie.

Omezení odpovědnosti

Informace uvedené na těchto webových stránkách poskytuje společnost Roxtec. Jejich použitím stvrzujete svůj závazek řídit se zde uvedenými právními vymezeními. Společnost Roxtec si vyhrazuje právo měnit libovolné prvky těchto webových stránek včetně právních vymezení bez předchozího oznámení, přičemž každá takováto změna vstupuje v platnost v momentu jejího zveřejnění.

Obsah webových stránek Roxtec je určen výlučně k obecnému informování a je poskytován "tak, jak je" a "jaký je k dispozici" bez jakékoli výslovné či implicitní záruky.

V žádném případě společnost Roxtec neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, zvláštní ani jiné následné ztráty či škody vzniklé v důsledku jakéhokoli použití webových stránek (včetně jakýchkoli webových stránek, které odkazují na tyto webové stránky nebo na něž tyto stránky odkazují) nebo v důsledku nemožnosti použít takové informace, a to i v případě, že Roxtec informuje o možnosti takovéto ztráty či škody.

Autorské právo, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví

Veškeré informace na těchto webových stránkách včetně názvů, obrazových informací, obrázků, ochranných známek, log a softwaru používaného v rámci nebo pro účely podnikání, produktů a služeb Roxtec jsou vlastnictvím společnosti Roxtec nebo jejích dodavatelů a jsou předmětem zákonné ochrany duševního vlastnictví v příslušných zemích, v nichž Roxtec vyvíjí své činnosti.

Obsah těchto stránek můžete číst a stahovat a dále si můžete tisknout kopie jejich obsahu, avšak pouze pro osobní nekomerční účely. Mějte na zřeteli, že při stažení nebo vytištění kopií libovolné informace uvedené na těchto webových stránkách musíte zahrnout veškeré výminky autorského práva. Obsah nesmí být reprodukován, ukládán, překládán, přeprodáván ani dále šířen bez předchozího písemného svolení společnosti Roxtec. Nesmíte prodávat, upravovat ani používat žádné takové informace pro žádné veřejné ani komerční účely.

Produkty a návrhy Roxtec mohou být chráněny patenty, užitnými vzory a registrovanými návrhy v příslušných zemích, v nichž společnost Roxtec působí. Takovéto produkty a návrhy nesmějí být žádným způsobem kopírovány ani reprodukovány bez předchozího písemného svolení společnosti Roxtec.

Produkty

Produkty vyráběné společností Roxtec se prodávají v souladu s obecnými prodejními podmínkami a ujednáními Roxtec. Standardní bezpečností produkty Roxtec jsou podrobovány testování a typovému schvalování a jsou vyráběny k použití v souladu se svým návrhem.

Nicméně informace poskytované na webových stránkách Roxtec vás – příjemce poskytnutých informací a/nebo objednatele, kupujícího, instalujícího a/nebo uživatele produktů Roxtec – nezbavují závazku nezávisle určit vhodnost těchto produktů pro konkrétní procesy a/nebo instalace a/nebo účely použití.

Veškeré modifikace, úpravy a/nebo změny provedené na produktech a/nebo v pokynech k instalaci bez předchozího písemného svolení společnosti Roxtec mohou vést ke zrušení platnosti výsledků testování, typového schválení a/nebo plánované funkčnosti.