1. Knihovna vědomostí
  2. Nároky na těsnění
  3. EN 45545 – Protipožární ochrana drážních vozidel

EN 45545 – Protipožární ochrana drážních vozidel

Všestranná řešení se zaměřením na bezpečnost pro kolejová vozidla.

EN 45545 – Protipožární ochrana drážních vozidel

Norma EN 45545 představuje významný pokrok v oblasti kolejových vozidel, jelikož zajišťuje a harmonizuje požární bezpečnost v celé Evropě. Dříve měly jednotlivé evropské země v oblasti kolejových vozidel vlastní systémy a výrobní postupy.

K požárům ve vlacích začalo docházet kvůli selhávání brzdových a elektrických systémů. Proto vzniklo několik metod, jak posuzovat riziko požáru na palubě kolejových vozidel. S příchodem normy EN 45545 se výrobci, provozovatelé, partneři a dodavatelé musejí přizpůsobit, aby byli schopni zaručit bezpečnost cestujících. Na normě EN 45545, která byla vydána v roce 2013, se pracovalo více než dvě desetiletí. Dnes je povinná pro všechny průmyslové subjekty, které na evropském trhu prodávají a používají kolejová vozidla. V USA a ostatních státech jsou kolejová vozidla od roku 1983 upravována normou NFPA 130, což je mezinárodní norma o požární bezpečnosti železničních a dopravních systémů.

EN 45545-2 a EN 45545-3

Na společnost Roxtec se vztahuje druhá a třetí část normy EN 45545 (požární ochrana železničních vozidel).

  • EN 45545-2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí
  • EN 45545-3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

Společnost Roxtec s odvětvím kolejových vozidel spolupracuje již přes 20 let a vyvinula materiály a výrobky, které splňují a přesahují požadavky norem EN 45545 a NFPA 130. Společnost Roxtec si v roce 2019 postavila specializovanou materiálovou laboratoř s nejmodernějšími nástroji a postupy na zkoušení protipožární ochrany. Díky této laboratoři a spolupráci s různými požárními laboratořemi a ústavy po celé Evropě nabízíme robustní, spolehlivá a bezpečná těsnicí řešení pro kabely, potrubní systémy a plastové elektroinstalační trubky. Bezpečnost cestujících na palubě je zaručena na základě až 60minutových zkoušek požární integrity ve vodorovné i svislé poloze a zkoušení nehořlavosti materiálů, hustoty kouře a toxicity až do úrovně nebezpečí 3. Výrobky společnosti Roxtec tak můžete používat k utěsnění požárních zábran a k uchycení kabelů a plastových elektroinstalačních trubek u kolejových vozidel všech provozních a konstrukčních kategorií.

Odolnost proti mechanickým rázům a vibracím

Vzhledem k povaze železniční dopravy jsou kolejová vozidla neustále vystavována mechanickým rázům a vibracím, které časem mohou vést k opotřebení kabelů a případně až k mechanické nebo elektrické poruše. Mezinárodní norma IEC 61373 představuje zkušební postup, který simuluje dlouhodobé provozní podmínky, kterým budou vystavovány kabely a průchody, aby tyto díly kolejových vozidel dosahovaly očekávané životnosti. Výrobky společnosti Roxtec jsou prokazatelně vhodné do všech částí kolejových vozidel od střechy až po podvozek, takže jsou z hlediska použití mimořádně všestranné. Kromě toho jsou vybrané výrobky odzkoušené pod UV zářením při teplotě 40 °C po dobu 72 hodin (což odpovídá podmínkám na střeše vlaku) s následnou zkouškou stupně krytí (IP) podle normy IEC 60068-2-5, abychom mohli zaručit nepřetržitou těsnost.

Train car v2_559x573.png

Svařování

Vzhledem k četnosti svařovacích prací na nejrůznějších částech kolejového vozidla byla zavedena norma EN 15085, která pro výrobce kolejových vozidel upravuje kontrolu, zkoušení, dokumentaci a výrobní postupy. Výrobky společnosti Roxtec se vyrábějí v souladu s dohodnutou certifikační úrovní a třídou provedení svaru.

SF first pic with welder.png

Využijte tohoto průvodce a vyberte si správné těsnění Roxtec, které bude odpovídat vašim potřebám v oblasti prevence šíření požáru a kouře u kolejová vozidla a jiná elektrická dopravní řešení.

Těsnicí řešení pro kabely, potrubí a vedení

Aktualizováno: