1. O společnosti Roxtec
 2. Společnost
 3. Informace týkající se ochrany soukromí a souborů cookie

Informace týkající se ochrany soukromí a souborů cookie

Zásady ochrany dat

Společnost Roxtec ctí ochranu osobních údajů, a proto klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují a objasňují, jak jako správce údajů zacházíme s osobními údaji našich návštěvníků, obchodních partnerů a zákazníků. Zásady ochrany osobních údajů také popisují vaše práva a jak je uplatňovat v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR). Zásady se vztahují na situace, kdy společnost Roxtec (dále jen „Roxtec“, „my“, „nás“ a „naše“) nakládá s osobními údaji, včetně (ale nejen) informací shromážděných z webu společnosti Roxtec. Používáním našich stránek souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné živé fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden a více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme

Shromažďované osobní údaje jsou údaje, které nám aktivně poskytujete v rámci našeho obchodního vztahu. Typy takových údajů mohou být: 

 • Jméno
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo/čísla
 • Země
 • Informace o obchodních interakcích

Případy, ve kterých se shromažďují data: například při objednávce produktů a služeb od společnosti Roxtec, při přihlašování k odběru našich zpravodajů a událostí, při hledání volných pozic nebo při vznášení spontánních žádostí. 

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro konkrétní účel a shromažďují se v minimální míře potřebné k takovému účelu. To se také nazývá minimalizace dat.

Účel, ke kterému je nutné zpracovávat osobní údaje

Údaje, které od vás shromažďujeme, lze použít pro kterýkoli z následujících účelů.

Vylepšení našeho zákaznického servisu 

Vaše údaje nám pomáhají poskytovat vám efektivnější zákaznický servis a podporu.

Zlepšení naší komunikace 

E-mailovou adresu, adresu a telefonní čísla, která uvedete, lze použít k poskytování informací a aktualizací o novinkách společnosti, informací o zprávách o produktech, o aktualizacích, informací o dalších podobných produktech a službách, o událostech a o zpravodajích Roxtec atd., nebo k provádění marketingových průzkumů. 

Pokud jste v prohlížeči povolili soubory cookie, lze informace o souborech cookie kombinovat s údaji, které jste poskytli na našem webu, aby se zlepšila komunikace se zákazníky. Informace, které jste nám poskytli (výslovně nebo prostřednictvím interakce v našich komunikačních kanálech) můžeme použít k přizpůsobení informací vašim konkrétním zájmům. Naše vzájemná komunikace pak bude relevantnější.

Nezbytné osobní údaje pro uzavření smlouvy nebo pro splnění zákonných povinností

Aby vám společnost Roxtec mohla poskytovat příslušnou službu nebo produkt nebo provádět jiná opatření, o která požádáte během smluvního období, budete muset poskytnout osobní údaje, které společnost Roxtec požaduje. Tyto osobní údaje jsou nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy se společností Roxtec.

Společnost Roxtec může také zpracovávat osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností, jako jsou účetní a daňové účely.

Právní nároky

Společnost Roxtec může také zpracovat vaše osobní údaje za účelem stanovení, uplatnění a obrany právních nároků v nepravděpodobném případě sporu.

Příjemci osobních údajů

Pokud je to přiměřeně nutné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, můžeme vaše osobní údaje sdílet se všemi společnostmi v naší skupině (tj. s dceřinými společnostmi, s naší nadřízenou holdingovou společností a se všemi jejími dceřinými společnostmi). Vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme ani jinak nepřenášíme třetím stranám. Výjimkou jsou důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají provozovat web, uskutečňovat naše podnikání, dodávat vámi objednané zboží nebo poskytovat služby. A to pouze v případě, že tyto strany souhlasí se zachováním důvěrnosti informací a nepoužijí je pro jiné účely, než pro které bylo dohodnuto. Vaše osobní údaje můžeme sdílet i v případě, že zjistíme, že je nezbytné dodržet zákonné požadavky či zásady webu nebo ochránit naše ostatní práva, majetek nebo bezpečnost. Neosobní identifikační informace shromážděné z webových stránek o návštěvnících však mohou být poskytnuty třetím stranám za účelem marketingu, reklamy nebo za jiným účelem.

Za účelem získání lepšího přehledu o návštěvnosti stránek máme uzavřené dohody s poskytovateli služeb třetích stran. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem k ničemu jinému, než k tomu, aby nám pomáhali provozovat a zlepšovat naše podnikání.

Pokud budou vaše osobní údaje sdíleny s jinými příjemci, než je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, poskytneme vám informace o tomto zveřejnění v okamžiku sběru vašich osobních údajů a při získání vašeho souhlasu. 

Zásady uchování

Vaše osobní údaje uchováme pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění našich smluvních závazků a po dobu stanovenou zákonnými lhůtami uložení. Pokud vaše osobní údaje ukládáme pro jiné účely, než jsou naše smluvní závazky (například náš oprávněný zájem, když se přihlásíte na naše akce nebo dostáváte e-mailem zpravodaj) ukládáme data pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné nebo pro takový účel zákonné.  

Pokud již účel neexistuje nebo zákonná povinnost uchovávat osobní údaje zanikne, osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány.

Doba uchovávání osobních údajů je stanovena v souladu s účelem a zákonnou povinností každého zpracování. 

Vaše osobní práva a jak je uplatňovat

 • Máte právo vyžádat si informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, nebo k jakým osobním údajům máme přístup (žádost o přístup subjektu). Aby bylo zajištěno, že nikdo nebude mít přístup k vašim osobním údajům, budete požádáni o svoji identifikaci, když o takový přístup požádáte.
 • V některých případech máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud už vaše osobní údaje nepotřebujeme, vymažeme je. Vyžaduje-li to zákon, můžeme vaše osobní údaje také uložit.
 • Společnost Roxtec je povinna zpracovávat pouze správné a aktuální osobní údaje. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, máte právo požádat o opravu nebo doplnění těchto údajů. Máte také právo požádat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů, např. při posuzování našich oprávněných zájmů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů. Máte také právo vyjádřit nesouhlas s přímým marketingem. 
 • Máte také právo v elektronické kopii dostávat osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme elektronicky. Máte také právo požádat, aby byla elektronická kopie předána jinému správci údajů (pokud je to technicky možné).

Chcete-li odeslat jakoukoli žádost, kontaktujte nás na adrese privacy@roxtec.com.

Máte právo podat případné stížnosti na zpracování vašich osobních údajů nebo nahlásit porušení GDPR svému vnitrostátnímu dozorovému orgánu.

Převod do třetí země

Informace, které shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek, mohou být použity, uloženy, zpracovány a přeneseny mezi všemi zeměmi, v nichž působíme, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje převedeme do třetí země, podnikne společnost Roxtec příslušná ochranná opatření k zajištění vašich práv a svobod – například uzavře standardní smlouvy o ochraně údajů.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany údajů nebo pokud byste chtěli uplatnit některá ze svých práv, neváhejte nás kontaktovat na privacy@roxtec.com.

Poslední aktualizace 3. července 2019

Soubory cookie

Webové stránky Roxtec používají soubory cookie k optimalizaci vašich interakcí a k vylepšení funkčnosti. Soubory cookie jsou textové soubory, které se dočasně ukládají na váš počítač nebo kapesní zařízení při návštěvě webových stránek. Použití souborů cookie webovým stránkám umožňuje pamatovat si vaše preference a používat je pro vaše budoucí návštěvy.

Soubory cookie používané webovými stránkami Roxtec

Soubory cookies, které používáme, obvykle vylepšují služby, které vám poskytujeme. Webové stránky společnosti Roxtec používají soubory cookie pro relace a také trvalé soubory cookie.

Soubory cookie pro relace jsou uloženy v paměti počítače pouze po dobu uživatelské relace a automaticky se odstraňují při uzavření prohlížeče na počítači uživatele.

Trvalé soubory cookie jsou uloženy na počítači uživatele a neodstraňují se při zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou uchovávat uživatelské preference pro konkrétní webové stránky a umožňují používání těchto preferencí pro budoucí uživatelské relace.

Soubory cookie třetích stran

Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie nastavené webem třetích stran. Stejně jako většina webových stránek, i stránky Roxtec používají soubory cookie nezávislých osob k automatickému shromažďování statistických dat v agregované podobě. Data shromážděná soubory cookie nezávislých osob používáme k analýze způsobu používání našeho webu se záměrem vylepšení uživatelských interakcí.

Jak ovládat a zabránit používání souborů cookie

Většina webových prohlížečů má výchozí nastavení, jež umožňuje používání souborů cookie. Pokud si ukládání souborů cookie na svém počítači nepřejete, můžete ve většině prohlížečů použít nastavení k určení obecných nebo specifických oprávnění pro webové servery k ukládání souborů cookie. Zde můžete rovněž vymazat soubory cookie, které již jsou na vašem počítači uloženy.

Další pokyny naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Webové stránky budete moci používat i v případě, že se rozhodnete neakceptovat soubory cookie. V takovém případě však budou určité funkce omezeny.

Upozorňujeme, že některé služby, které nabízíme, nebudou fungovat, pokud zablokujete nebo smažete soubory cookie.

Poslední aktualizace 3. července 2019