1. Knihovna vědomostí
  2. Oblasti použití
  3. Skryté problémy vyskytující se v souvislosti s používáním plastových potrubí při výrobě kolejových vozidel

Skryté problémy vyskytující se v souvislosti s používáním plastových potrubí při výrobě kolejových vozidel

Skryté problémy vyskytující se v souvislosti s používáním plastových potrubí při výrobě kolejových vozidel

Digitalizace v dopravním průmyslovém odvětví sice není novým trendem, avšak v souvislosti s nedávným pokrokem dosaženým v oblasti digitálních technologií musí konstruktéři a výrobci kolejových vozidel řešit nové, náročné problémy. Informační systémy pro cestující, informační a zábavní systémy, snímače a uzavřené televizní okruhy jsou nezbytné pro moderní a bezpečnou železniční dopravu. S těmito prvky je spojena potřeba nových hardwarových řešení a zvýšené kapacity při datové komunikaci. Vyžaduje také účinnou ochranu plastových potrubních prostupů.

Data přenášena prostřednictvím sítí typu Ethernet se stávají normou, avšak rychlejší datový přenos je spojen se zvýšenými náklady. Nové hardwarové prostředky zvyšují hmotnost kolejového vozidla a zmenšují prostor, který je k dispozici pro cestující. Na zvyšování hmotnosti vozidla se kromě toho podílejí také další datové a signální kabely. Aby si výrobci zachovali konkurenceschopnost, musí nalézt způsoby, jak se vyhnout zvyšování čisté hmotnosti vozidel a současně umožnit přepravu stále stejného počtu cestujících. Spotřeba energie a další provozní náklady nepříznivě ovlivňují konečný hospodářský výsledek majitelů kolejových vozidel, kteří tak požadují od výrobců, aby tento problém vyřešili. Systematický přístup, který je zaměřený jak na lehké materiály, tak i na optimalizaci systému, představuje pro výrobce způsob, jak tyto problémy zmírnit a kompenzovat.

Potrubí pro kabelové svazky

Důležitou možnost, jak tyto problémy překonat, představuje pro výrobce slučování kabelů a vodičů do svazků a instalace těchto svazků prostřednictvím potrubí. Doporučená praxe při výrobě kolejových vozidel uvádí, že kabely s malými vnějšími průměry musí být chráněny potrubím a současně podepírány z důvodů souvisejících s bezpečností, spolehlivostí a údržbou. Díky tomu je utěsnění kabelových prostupů méně prostorově náročné, protože kabely a vodiče budou vedeny tak, že budou procházet menším počtem otvorů. Samostatné utěsnění jednotlivých kabelů a vodičů je příliš prostorově náročné. Častý způsob řešení průchodu potrubí stěnami a podlahami spočívá v použití konektorů a adaptérů. Pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti technologie konektorů, umožnil používání menší velikosti těchto součástí, avšak zakončování potrubí a přidávání konektorů jako prostředků pro řešení prostupů zvyšuje náklady a může být zdrojem poruch.

Plastová potrubí jsou lehčí než kovová potrubí a poskytují účinnou ochranu kabelů, díky čemuž se rozsah jejich používání stále zvětšuje. Proto jsou také kabely a vodiče, které jsou umístěny v náročném prostředí podvozkového rámu, často vedeny prostřednictvím přizpůsobitelných plastových potrubí. Po přivedení do prostoru pro cestující nebo do kabiny řidiče jsou pak tato potrubí zakončena koncovým konektorem u příslušného napájecího nebo komunikačního zařízení.

Požární ochrana železničních vozidel

Předpisy týkající se elektrických instalací udávají určitý poměr vyplnění „prostoru kabelem“, který ponechává více než dostatek volného místa uvnitř potrubí, a to i tehdy, je-li využita maximální přípustná kapacita tohoto potrubí. Další dilema pak výrobcům vzniká tehdy, je-li nutno zajistit utěsnění potrubí proti vodě, prachu a účinkům požáru v místě jeho průchodu stěnami a podlahami s protipožární klasifikací. V případě požáru se plastové potrubí, které prochází protipožární stěnou, roztaví a oddělí, následkem čehož vznikne ve stěně dutina, skrze kterou se může šířit oheň. Potrubí nesmí být kabely zaplněna v rozsahu, který je větší než 60 % jejich průřezové plochy, což znamená, že i v případě maximálně zaplněného potrubí bude za tímto potrubím po jeho oddělení vznikat dutina. Aby byly splněny požadavky normy EN 45545-3 „Požární ochrana železničních vozidel“, nesmějí plameny procházet na druhou stranu stěny po dobu, která odpovídá protipožární klasifikaci příslušné stěny, například E30.

cm_pps_small.jpg

Utěsnění potrubí v protipožárních stěnách

Při vzniku požáru musí být otevřená dutina zablokována, aby bylo zabráněno dalšímu šíření tohoto požáru. Na trhu existují těsnicí řešení, která spočívají v použití expandujícího materiálu, který při vystavení účinku tepla zvětšuje svůj objem, a to jak ve formě tmelů, tak i kabelových a potrubních průchodek nebo systémů adaptérů. Expandující materiál se působením tepla rozpíná na mnohonásobek svého původního objemu. Dalším výsledkem je mírné zuhelnatění, které je špatným vodičem tepla a současně poskytuje velmi účinnou pasivní požární ochranu. Při svém rozpínání tento zuhelnatělý materiál utěsňuje všechny dutiny okolo kabelů a vodičů i mezi nimi. Zcela uzavírá dutinu, a tím zabraňuje šíření ohně.

Roxtec.01.png

Řešení průchodek Roxtec pro plastová potrubí, která jsou dodávána pod názvem „PPS”, zahrnují těsnicí moduly s integrovaným expanzním materiálem na bázi exfoliovaného grafitu, který se rozpíná až na 35násobek svého původního objemu. Díky nízké aktivační teplotě, která činí +140 ⁰C, je pronikání kouře a ohně omezeno na minimum a těsnicí řešení splňuje požadavky na zařazení do třídy E60 podle normy EN 45545-3. Těsnicí modul s klasifikací IP66 zajišťuje také utěsnění proti vnikání vody a prachu, je testován na odolnost proti vibracím podle normy pro kolejová vozidla IEC 61373 a splňuje materiálové požadavky uvedené v normách EN 45545-2 a NFPA 130. Díky těmto všem svým vlastnostem představuje vysoce účinné řešení pro všechny typy pružných plastových potrubí určených k použití v oblasti výroby kolejových vozidel. Kromě toho splňuje pryž EPDM, kterou společnost Roxtec pro své moduly používá, požadavky na nejvyšší klasifikaci „ohnivzdornosti” pryže, tj. „B, S1, d0” podle normy EN 13501-1, společně s malým nebo žádným vytvářením kouře a hořlavých částic.

Seznamte se s průchodkami Roxtec CRF – přizpůsobitelnými těsnicími řešeními typu vše v jednom, která jsou určena pro prostupy plastových potrubí a kabelů.

Prozkoumejte těsnicí moduly Roxtec RM PPS, které jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly protipožární ochranu pro prostupy plastových potrubí.

Aktualizováno: