1. Om oss
 2. Företaget
 3. Integritet och kakor

Information om sekretess & kakor

Integritetspolicy Roxtec

Roxtec värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar våra besökares, kunders och affärspartners personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar även vilka rättigheter du som registrerad har och hur du kan göra dessa gällande i enlighet med GDPR. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer, adress men även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exvis IP-nummer) utgör personuppgifter under förutsättning att de kan kopplas samman till en fysisk person. 

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som Roxtec samlar in om dig är huvudsakligen de personuppgifter som du tillhandahåller oss inom ramen för vårt affärsförhållande. Exempel på personuppgifter som behandlas är följande:

 • Namn
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Information om affärsinteraktioner

Tillfällen då data samlas in kan vara när du beställer produkter och tjänster från Roxtec, registrerar dig för våra nyhetsbrev och evenemang, söker lediga tjänster eller skickar spontanansökningar. 

Personuppgifter samlas endast in för ett specifikt ändamål och hålls till ett minimum för att kunna utföra ändamålet, vilket också kallas för uppgiftsminimering.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Den information som du tillhandahåller Roxtec kan komma att behandlas för följande ändamål:

För att förbättra vår kundservice

Den information som du lämnar hjälper oss att ge dig en effektivare kundservice och support.

För att förbättra vår kommunikation

Din mailadress, adress och ditt telefonnummer som du lämnar till oss kan användas för att förse dig med information och uppdateringar gällande diverse nyheter och uppdateringar. 

För att ingå avtal eller för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Roxtec ska kunna fullgöra åtaganden enligt avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Roxtec kan även komma att behöva behandla dina personuppgifter för att fullfölja de rättsliga förpliktelser som åligger Roxtec. 

För att försvara ett rättsligt anspråk

Behandlingen är nödvändig för att Roxtec ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med eventuella tvister och andra förfaranden.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

I den mån det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy kan Roxtec komma att dela dina personuppgifter med företag inom Roxtec-gruppen (dvs. vårt dotterbolag, vårt Holdingbolag och alla dess dotterbolag). Vi säljer inte, handlar inte eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service, under förutsättning att dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål än vad som överenskommits. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, underhålla webbplatsens policyer eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personlig identifierbar information som samlats in från webbplatsen om besökare kan dock tillhandahållas tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Vi har avtal med tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av webbplatsbesökare. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information de samlar in för vår räkning för något annat ändamål än att hjälpa oss att driva och förbättra vår verksamhet.

Om dina personuppgifter kommer att delas med andra mottagare än vad som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att förse dig med information om detta utlämnande vid den tidpunkt då vi samlar in dina personuppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Lagringstiden för personuppgifterna vi samlar in fastställs i enlighet med ändamålet och den rättsliga skyldigheten för varje behandling. Med detta menas att vi endast sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser och så länge som det krävs enligt lag. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsenliga åtaganden, såsom vårt berättigade intresse när du registrerar dig för våra evenemang eller tar emot nyhetsbrev via e-post sparar vi endast dina personuppgifter så länge som behövs och/eller är lagstadgat för ändamålet.  

Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när ändamålet alternativt den lagstadgade skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag.
 • Roxtec är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av vårt berättigade intresse. 
 • Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Roxtec tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.
 • Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring.
 • Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Roxtec behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

För att göra någon av dina rättigheter gällande kontakta privacy@roxtec.com.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av GDPR till ansvarig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Tredjelandsöverföring

Information som vi samlar in när du besöker vår webbplats kan användas, lagras, bearbetas och överföras mellan alla länder där vi verkar i enlighet med denna integritetspolicy. Om vi överför dina personuppgifter till ett tredjeland kommer Roxtec att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa dina rättigheter och friheter, till exempel genom att ingå standardiserade dataskydds avtal.

Kontaktuppgifter

Tveka inte på att höra av dig till oss på privacy@roxtec.com om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter. 

Senast uppdaterad 2019-07-03.

Cookies (kakor)

Roxtecs webbsida använder cookies för att förbättra din upplevelse samt för att öka funktionaliteten. Cookies är textfiler som lagras tillfälligt på din dator eller på din mobila enhet när du besöker webbsidor. Användandet av cookies gör att webbsidan kan minnas dina inställningar inför framtida besök.

Cookies som används av Roxtec

De cookies som används av oss används för att förhöja vår service gentemot dig. Roxtecs webbsida använder både sessions cookies och permanenta cookies.

Sessions cookies lagras i datorns minne enbart under tiden som du besöker webbsidan och raderas automatiskt från din dator när webbläsaren stängs. Permanenta cookies lagras på din dator och raderas inte när webbläsaren stängs. Permanenta cookies kan minnas användarinställningar för en särskild webbsida så att de kan användas igen vid senare besök.

Cookies från tredje part

Tredjepartscookies är cookies som tillhandahålls av en tredje part. Liksom de flesta andra webbsidor använder Roxtec tredjepartscookies för att automatiskt samla in statistisk information i form av aggregerad data. Vi använder datan vi samlar in via tredjepartscookies för att förstå hur vår webbsida används och för att kunna göra den mer användarvänlig.

Så här kontrollerar och förhindrar du lagring av cookies

De flesta webbläsare har en grundinställning som tillåter användandet av cookies. Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du i de flesta webbläsare gå in på inställningar för att ange generella eller särskilda tillstånd för webbplatser att lagra cookies. Där kan du även radera cookies som redan har lagrats på din dator. Se hjälpavsnittet i din webbläsare för vidare instruktioner. Väljer du att inte tillåta cookies så kan du fortfarande använda webbsidan, dock med begränsade funktioner.

Vänligen notera att vissa av våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats kan sluta fungera om du väljer att blockera eller radera cookies.

Senast uppdaterad 2019-07-03