1. Produkty
  2. Vlastnosti produktu
  3. Pospojování a uzemnění

Těsnění Roxtec pro vodivé pospojování a uzemňování

Chraňte svá elektrická a elektronická zařízení.

Těsnění Roxtec pro vodivé pospojování a uzemňování

Použitím těsnicího systému Roxtec BG™ pro pancéřové kabely nebo kovová potrubí zajistíte zachování bezpečnosti v případě zkratů a účinků zasažení bleskem. Systém je schválen všemi významnými certifikačními společnostmi a pokrývá potřeby mnoha náročných průmyslových odvětví a aplikací. Těsnění Roxtec BG™ poskytují elektrické spojení a uzemnění současně s certifikovanou ochranou před požárem, plynem a vodou.

Poraďte se s odborníkem na těsnění 

Spojování a uzemňování jsou metody určené k zajištění bezpečnosti osob a k ochraně citlivých zařízení. Vzájemné spojení kovových předmětů zabraňuje hromadění elektrické energie a minimalizuje nebezpečí ohrožení osob, které se dostanou do současného kontaktu s několika předměty s rozdílným potenciálem. Uzemnění je prostředek pro odvádění přechodových napětí, které mohou vznikat v důsledku zkratu nebo zasažení bleskem.

Existují-li v souvislosti s konkrétní aplikací požadavky na elektromagnetické stínění, doporučujeme systém Roxtec ES.

Co je pospojování a uzemnění?

Kliknutím zobrazíte vysvětlení důležitých pojmů z oblasti elektrické bezpečnosti.

Normy a terminologie

Zde je seznam vybraných použitelných norem týkajících se pospojování a uzemňování a příkladů terminologie, která je v těchto normách obsažena. 

Omezení odpovědnosti

Společnost Roxtec se při vysvětlování funkčnosti svých produktů vždy snaží odkazovat na platnou verzi oficiální normy týkající se příslušné oblasti použití. Podrobnosti se však mohou postupem času měnit, a předkládané informace proto nelze považovat za úplný ani platný text předpisu. Těsnicí systém Roxtec BG™ se, stejně jako všechny výrobky společnosti Roxtec, prodává v souladu se Všeobecnými podmínkami prodeje a služeb společnosti Roxtec. Poslední verzi naleznete zde.

Vzájemné pospojování a uzemňování je nezbytné pro zajištění bezpečnosti osob a ochrany kritických elektronických zařízení.
Mikael Grudd, specialista na technické výrobky a EMC, Roxtec

Odstraňte rizika

Propojením a uzemněním svých kabelů a potrubí zajistíte bezpečnost osob a zároveň i ochranu svých elektrických zařízení. Systém Roxtec BG™ je navržen tak, aby poskytoval nenákladné a prostorově nenáročné řešení pro všechny vaše aplikace.

Instalace těsnění kabelového prostupu Roxtec BG™ určeného pro elektrické skříně.

Systém Roxtec BG™

Účelem prostupů Roxtec BG™ je zajištění bezpečnosti osob a ochrany elektronických zařízení. Systém tvoří modulární prostup pro kabely a potrubí pro aplikace s pospojováním a uzemňováním, společně s mechanickým těsněním pro prostupy. Současně poskytuje ochranu před různými vlivy, jako je požár, voda, prach, nečistoty a hlodavci.

Systémové komponenty

Systém sestává z elektricky vodivého ocelového nebo hliníkového rámečku, těsnicích modulů Roxtec BG™, vymezovacích destiček, kompresní jednotky a maziva pro usnadnění instalace. Rámečky jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech. Lze je začlenit do konstrukce, a to buď během procesu výstavby, nebo po něm. Tím dojde ke vzniku otvorů pro kabeláž a potrubí procházející stěnami a přepážkami.

Elektrické spojení mezi rámečkem a systémem vyrovnání elektrického potenciálu je nezbytně důležité. Těsnicí moduly Roxtec BG™ se vkládají do rámečků, aby zajistily utěsnění okolo kabelů a potrubí. Vestavěné opletení, které je spojené s pancířem kabelu / kovovou trubkou, zajišťuje elektrickou průchodnost rámu. Následně se vkládá kompresní jednotka Roxtec Wedge, jejímž utažením se utěsňování dokončí.

Testováno a certifikováno se zaměřením na vodivé pospojování a uzemnění

Po dokončení montáže zajišťuje těsnění Roxtec BG™ ochranu prostupu a jakýchkoli připojených zařízení před účinky přechodných napětí a poruchových proudů. Systém podstoupil velký počet rozmanitých testů, které byly provedeny různými organizacemi a institucemi, např. testy, jejichž předmětem byly průchodnost uzemnění podle IEC 60079-0, odolnost proti zkratu a proudová zatížitelnost podle EN 50262 / IEC 62444 a odolnost proti rázovým proudům podle IEC 62305. Systém Roxtec BG je certifikován organizací CSA podle požadavků norem UL 514B a CSA C22.2 č. 18.3-04 týkajících se armatury pro použití s kabely a potrubními díly a podle požadavků norem UL 467 a CSA C22.2 č. 47-07 týkající se spojovacího a uzemňovacího vybavení.

Systém Roxtec BG™.

Řešení Roxtec BG™ a BG™ B

Výrobky řady Roxtec BG™ a BG™ B jsou navrženy tak, aby bezpečně a účinně propojovaly nebo uzemňovaly pancéřované nebo stíněné kabely a kovové trubky prostřednictvím jediného otvoru. Každý modul obsažený v systému Roxtec BG™ nebo BG™ B má individuální vodivé propojovací opletení, které je přímo, nebo prostřednictvím přiléhajících modulů, v kontaktu s kovovým rámem. Každý kabel nebo každá trubka procházející systémem pak může být prostřednictvím modulu individuálně propojen, resp. propojena. Rám po následném připojení k běžnému uzemňovacímu systému působí jako běžná zemnící lišta. 

Řešení BG™ B vykazují až o 70 % vyšší prostorovou úspornost než kabelové průchodky a představují přímou náhradu za kabelové průchodky pro zakončování kabelů s kovovým pláštěm a pancéřových kabelů. Pomocí jediného kabelového průchodu můžete utěsnit jeden nebo více kabelů různých průměrů a zároveň zajistit vodivé pospojování nebo uzemnění těchto kabelů. Řešení jsou účinná a flexibilní, přičemž se díky jednoduchosti systému snadno instalují. 

Modul Roxtec BG™ se skládá ze dvou identických polovin, které při instalaci vytvoří společnou jednotku. Střed modulu tvoří soustředné vrstvy pryže, které jsou odnímatelné, aby umožnily těsné obejmutí kabeláže. Pryžové vrstvy umožňují upravit modul jak k průměru samotného pláště kabelu pro ochranu před vnějším prostředím, tak i průměru armování kabelu pro jeho elektrickou ochranu.

Moduly Roxtec BG™ B obsahují část zajišťující elektrickou bezpečnost na jedné straně a ochranu okolního prostředí na straně druhé. Díky tomu jsou dokonalým řešením pro elektrické skříně a rozvaděče. 

BG modules_innovative technologies_BGB.jpg

Moduly Roxtec BG™ mají ve středu část zajišťující elektrickou bezpečnost a na obou koncích část zajišťující ochranu před vnějším prostředím. Řešení Roxtec BG™ funguje v podlahových nebo stěnových prostupech, kde je vyžadována funkční průchodnost.

BG modules_innovative technologies_BG.jpg

Řešení Roxtec BG™ a BG™ B jsou certifikována pro: 

  • elektrickou bezpečnost
  • prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex)
  • pospojování a uzemnění 
  • požární ochranu, plynotěsnost a vodotěsnost 

Test systému Roxtec BG™

Řešení Roxtec BG™ jsou určena k použití v oblastech, kde se mohou vyskytovat vysoké úrovně proudů. Proud, který odpovídá specifikované úrovni odolnosti, je modulem veden do rámu a do jeho zakončovacího konektoru. Úroveň proudu je určena příslušnými elektrickými normami a závisí na velikosti směrovaného provozního vedení. Systém Roxtec BG™ tyto požadavky splňuje, protože průřezová plocha opletení se s velikostí modulu zvětšuje.

Tabulka udává průřezové plochy měděného vodiče připadající na jednotlivé velikosti modulu a úrovně proudu, při kterých byly tyto moduly testovány. Jedná se o příklad informací, které můžete nalézt v technických specifikacích. 

Údaje opletení podle velikosti modulu

Velikost modulu BG Rozsah velikosti kabelů
(vnější Ø mm)

Celkový průřez opletení
(mm²)

Přibl. ekvivalentní AWG
20w40 3.5 - 16.5 4 11
20 4 - 14.5 8 8
30/30w40 10 - 25 13 6
40 10-32 9.5 - 32.5 21 4
40 21.5 - 34.5 21 4
60 24-25 24 - 54 42 1
60 28 - 54 42 1
80/90 48 - 71 42 1
120 67.5 - 99 42 1

Odolnost vůči proudu a přepětí podle velikosti modulu

Velikost modulu BG ZKRATOVÝ TEST POMOCÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU
Požadavky podle UL 514B / UL 467, CSA 22.2 č. 18.3-04 / č. 41.07 Testováno podle: EN 50262/A1/A2 Pancéřované kabely kategorie B, proud. pož. A, 1 s Testováno podle kat. A, 1 s
Proud (A) s Proud (A) s
20w40 1180 4 1530 6 Kat. A, 500 500
20 1180 4 1530 6 3060 3480
30/30w40 1530 6 1530 6 4000 4101
40/40 10-32 2450 6 2450 6 5400 5409
60/60 24-54 4900 6 5050 9 7200 7495
80/90 5050 9 5050 9 10400 15274
120 5050 9 8030 9 10400 15274

 

Testování ve společnosti Roxtec – Uzemnění zkratu

Jak se ověřuje funkčnost pospojování a uzemnění

U všech elektrických instalací je nutné ověřovat funkčnost. Při ověřování elektrické funkčnosti řešení Roxtec BG™ doporučujeme postupovat tak, že ověříte kontaktní odpor pomocí 4pólové metody při minimálním střídavém proudu 10 A podle příslušné státní legislativy.

Ověřování instalací systémů Roxtec BG™

Řešení Roxtec BG™ jako ochrana před bleskem

Systém ochrany před bleskem, tedy systém LPS, je určen k odvádění přechodových proudů způsobených zasažením země bleskem. Systém Roxtec BG™ není systém přímé ochrany před bleskem. Místo toho zajišťuje ochranu před účinky nepřímého zásahu bleskem. I nepřímá zasažení bleskem totiž mohou indukovat vysoká napětí přenášená do kovových předmětů, kabelů nebo potrubí nacházejících se v blízkosti. Použitím těsnění Roxtec BG™ můžete minimalizovat účinky těchto nepřímých zásahů bleskem. Přepěťové a přechodové jevy způsobené zasažením bleskem mají širokopásmové spektrum, které vyžaduje metody uzemnění s ochranou před elektromagnetickým rušením, aby se zamezilo poškození zařízení.

Systém Roxtec BG™ je testován podle IEC 62305-1, což je norma stanovující požadavky na ochranu před účinky blesku. Tato norma je přísnější než IEC 60060-1, která pojednává o úderech blesku obsahujících přibližně 20× více energie.

Srovnání norem IEC 62305-1 a IEC 60060-1

Za účelem simulace doby životního cyklu větrné turbíny byl proveden testovací cyklus s celkovým počtem 33 proudových rázů v rozsahu od 50 kA do 200 kA. Při tomto testu vyšlo najevo, že kontaktní impedance testovaného kabelu zůstala po celou dobu trvání testu nezměněna.  

Různé typy zasažení

Existuje více typů zasažení: 

  • Přímé zasažení
  • Zasažení země v blízkosti zařízení
  • Přímé zasažení napájecího vedení
  • Zasažení země v blízkosti napájecího vedení

Tato zasažení mohou způsobovat různé druhy škod, např. úraz elektrickým proudem, požár, výbuch nebo porucha elektrického systému. 

Animace zasažení bleskem

Příklad zasažení bleskem. Úder blesku zasáhne vrchol věže. Samotná věž je při tom chráněna systémem ochrany před bleskem, tedy systémem LPS, nikoli výrobkem společnosti Roxtec. Po dobu, kdy energie prochází podél primární ochrany směrem do země, v kabelech vedených podél věže se indukují silná přepětí a vznikají výrazné přechodové jevy. Tyto druhotné účinky zasažení bleskem mohou snadno poškodit mj. připojená zařízení uvnitř budov. V případech, kdy jsou kabely stíněné, se indukovaná přepětí a přechodové jevy přenášejí do stínění těchto kabelů. Použitím těsnicích řešení Roxtec BG™ tedy můžete omezit negativní účinky a zajistit ochranu připojených zařízení.

Roxtec BG™ – bezplatné funkce

Propojovací vodič vyžaduje určitou plochu průřezu, aby v případě poruchy dokázal snášet určitý proud. Elektrotechnické předpisy poskytují vodítko usnadňující určování velikostí. Významnou úlohu s ohledem na účinnou funkci vodiče však sehrává také jeho tvar, protože vodič musí často přenášet frekvence, které jsou mnohem vyšší než frekvence zdroje napájení, která obvykle činí 50/60 Hz.

Výhodnou vlastností je příznivá geometrie integrovaného propojovacího opletení, která v kombinaci s minimalizovanou délkou umožňuje dosáhnout velmi nízké impedance. Platí pravidlo, že čím je vodič širší, tím lepší má vlastnosti, protože čím vyšší frekvence se přenáší, tím více mají signály sklon k tomu, aby se šířily pouze na povrchu materiálu. Kratší trasa je také výhodnější pro dosahování nízké impedance, která je důležitá pro ochranu před vysokofrekvenčním rušením vedeným pancéřováním a stíněním kabelů. Tím je umožněno získání účinného vysokofrekvenčního funkčního uzemnění, které má rozhodující význam pro elektromagnetickou kompatibilitu a odolnost proti elektromagnetickému rušení. Elektromagnetická rušení vedená prostřednictvím pancéřování/stínění kabelů nebo kovových trubek jsou účinně odkláněna do země, a nezpůsobují tak zhoršení úrovně elektrické bezpečnosti. Systém Roxtec BG™ poskytuje vysoce účinné řešení pro aplikace s elektromagnetickým stíněním až do frekvence 100 MHz.

Kontaktní impedance systému Roxtec BG™.

Typické charakteristiky elektromagnetického stínění systémů Roxtec RM BG™.

Těsnění Roxtec jsou testována podle norem pro stíněné skříně, jako je např. norma IEEE 299. Před měřením účinnosti stínění jsou montovány do struktury stěny.

Systém Roxtec BG™. Elektronická zařízení chráněná proti vedenému elektromagnetickému rušení.

Nechráněná elektronika. Oběť vedeného a vyzařovaného elektromagnetického rušení (EMI).

Podrobné informace týkající se měření účinnosti stínění a požadavků na ochranu proti vyzařovanému elektromagnetickému rušení naleznete zde.

Ano, kontaktujte mě

Chtěl bych se spojit s odborníkem na těsnění společnosti Roxtec.

Děkujeme, že jste nás kontaktovali!

Brzy se vám ozveme.

S pozdravem
Roxtec