1. Produkty
 2. Wydajność produktu
 3. Uszczelnienia Roxtec do ekranowania elektromagnetycznego

Uszczelnienia Roxtec do ekranowania elektromagnetycznego

Chroń swój sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Uszczelnienia Roxtec do ekranowania elektromagnetycznego

System uszczelniający Roxtec ES zapewnia najwyższej klasy ochronę przez zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) i impulsami elektromagnetycznymi (EMP). Został zatwierdzony do użytkowania przez wszystkie główne towarzystwa klasyfikacyjne i spełnia wymogi wielu wymagających dziedzin przemysłu. Uszczelnienia Roxtec ES zapewniają ekranowanie elektromagnetyczne oraz oferują certyfikowaną ochronę przed ogniem, gazem i wodą.

Ekranowanie jest jednym ze sposobów ochrony wrażliwego sprzętu przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Sygnały elektromagnetyczne są redukowane i blokowane przez bariery wykonane z materiałów przewodzących lub magnetycznych. 

Ekranowanie działa w dwie strony. To znaczy, uniemożliwia opuszczenie przez sygnały i pola elektromagnetyczne obszaru ekranowanego. Umożliwia to ochronę przed podsłuchami wrażliwych informacji oraz utrzymanie w dozwolonych granicach zakłóceń generowanych przez procesy wytwarzania mocy w obszarze ekranowanym.

Uwaga: jeżeli obowiązują wymogi dotyczące wyrównywania potencjałów i uziemiania, zalecamy zastosowanie systemu Roxtec BG™ B.

Oddziaływania elektromagnetyczne są dobre, zakłócenia elektromagnetyczne są złe

Ekranowanie elektromagnetyczne zapewnia zgodność z normami EMC i pozwala uniknąć takich zagrożeń, jak EMI.

Źródła i odbiorniki zakłóceń elektromagnetycznych 

Należy pamiętać, że wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne są źródłem zakłóceń elektromagnetycznych, co oznacza, że mogą powodować problemy z działaniem innych urządzeń. Ponadto same także mogą ulegać zakłóceniom elektrycznym, co oznacza, że są również odbiornikami.

Typowe źródła

 • Sprzęt radiowy, telewizyjny i radarowy
 • Linie energetyczne
 • Obwody elektroniczne
 • Ściemniacze światła
 • Spawarki łukowe
 • Silniki elektryczne
 • Burze elektryczne i silne rozbłyski słoneczne
 • Broń elektromagnetyczna

Odbiorniki (potencjalne ofiary)

 • Odbiorniki radiowe i telewizyjne
 • Urządzenia
 • Komputery
 • Elektronika 
Zakłócenia i impulsy elektromagnetyczne wpływające na działanie systemów samolotowych, sprzętu medycznego oraz przyrządów nawigacyjnych i systemów sygnalizacyjnych stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Mikael Grudd, specjalista ds. produktu EMC, Roxtec

Eliminacja możliwości sprzężenia

Źródła i odbiorniki nie stanowią problemu dopóki nie są ze sobą połączone. Ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi można osiągnąć poprzez eliminację ścieżek sprzężenia, które stanowią drogę umożliwiającą przesłanie zakłócenia od źródła do odbiornika. 

System Roxtec ES zapewnia skuteczną ochronę w ekranowanym otoczeniu. System zarówno odchyla zaburzenia przewodzone, jak i chroni przed zaburzeniami emitowanymi.

Ścieżki połączenia przewodzącego – zakłócenia elektromagnetyczne płyną przez kable i rury. Ścieżka połączenia może mieć charakter sprzężenia indukcyjnego lub pojemnościowego.

Ścieżki połączenia emitowanego – zakłócenia elektromagnetyczne mają postać fal rozchodzących się w powietrzu. Ich energia jest pochłaniana i wywołuje przepływ prądu w kablu/rurze lub bezpośrednio w urządzeniu elektronicznym.

System Roxtec ES

Przepusty Roxtec ES mają za zadanie poprawić kompatybilność elektromagnetyczną między różnymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi dzięki zastosowaniu ekranowania elektromagnetycznego. Jest to modułowy system przepustów kablowych i rurowych przeznaczony do ekranowania elektromagnetycznego oraz uszczelnień mechanicznych. Pełni dwie funkcje — chroni przed polami elektromagnetycznymi i zabezpiecza przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak ogień, gaz, woda, kurz, brud i gryzonie.

elementy systemu

System składa się z przewodzącej prąd elektryczny stalowej ramy, modułów Roxtec ES, przekładek oraz elementów dociskających i środka smarującego do instalacji. Ramy występują w różnych kształtach i rozmiarach. Można je wbudować w konstrukcję zarówno podczas budowy, jak i później, aby utworzyć przepusty dla kabli i rur przechodzących przez ściany i inne przegrody. 

Niezbędne jest ciągłe połączenie elektryczne z ekranowaną konstrukcją. W ramę wstawia się moduły uszczelniające Roxtec ES w celu uszczelnienia kabli i rur. Następnie stosuje się element dociskający Roxtec Wedge ES i przy jego pomocy dociska się uszczelnienie.

Przetestowane pod kątem ekranowania elektromagnetycznego

Zainstalowane uszczelnienie Roxtec ES chroni otwór i podłączony sprzęt przed indukowanymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Uszczelnienia poddano licznym testom w różnych ośrodkach, takim jak testy tłumienia ekranu według normy IEEE 299, czy testy impedancji przejściowej w sposób zgodny z wymogami normy VG 95373-15. 

Moduły Roxtec ES (Electromagnetic Shielding)

Moduły uszczelniające Roxtec ES, oznaczone białymi paskami, składają się z dwóch elementów, z których każdy odpowiada za eliminację innego rodzaju zakłóceń elektromagnetycznych. Chronią przed niepożądaną energią elektromagnetyczną przenoszoną przez prądy w ekranowaniu kabli i kierują ją do ziemi. Ponadto dzięki zastosowaniu wewnątrz gumowego materiału przewodzącego prąd elektryczny chronią przed niepożądaną emitowaną energią elektromagnetyczną.

Moduł Roxtec ES składa się z dwóch identycznych części, które po instalacji stanowią jedność. Centralną konstrukcję tworzą koncentrycznie ułożone cylindryczne warstwy, które można wyjmować, aby uzyskać odpowiednio ścisłe dopasowanie. Gumowe warstwy umożliwiają dopasowanie rozwiązania zarówno do średnicy izolacji kabla chroniącej przed wpływem czynników środowiskowych, jak i ekranowania zabezpieczającego przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

 • Guma przewodząca — centralnie przez moduł, prostopadle do cylindrycznych warstw gumy, przebiega warstwa gumy przewodzącej. Stanowi ona barierę dla emitowanych zakłóceń elektromagnetycznych.
 • Folia przewodząca — moduł jest owinięty folią przewodzącą o niskiej impedancji, która chroni także ekranowanie kabla z wszystkich stron. Cały czas jest połączona z przewodzącą gumą i ekranowaniem kabla oraz łączy wszystkie moduły w metalowej ramie. Zadaniem tej folii jest odprowadzanie zakłóceń pochłoniętych przez gumę przewodzącą i ekranowanie kabla lub rury przez ramę do ekranowanej struktury. 
System Roxtec ES

Gwarancja ciągłego połączenia z wszystkich stron

Przepusty Roxtec ES są niezbędne w zastosowaniach wymagających wysokiej skuteczności ekranowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w ekranowanym zamknięciu. Może ono mieć formę obudowy sprzętu, pomieszczenia, struktury budynku, platformy lub statku.

Uszczelnienie do kabli i rur Roxtec ES służy jak integralny element ekranowania otaczającego sprzętu. Ekranowanie stanowi barierę dla energii elektromagnetycznej zarówno w postaci emitowanych fal, jak i przewodzonych pól elektromagnetycznych.

 

Odbicie, pochłanianie, ekranowanie

Odbicie

Jednym ze sposobów ochrony wrażliwego sprzętu przed potencjalnie niebezpiecznymi polami elektromagnetycznymi jest odbicie. Najczęściej wykorzystuje się wysoce przewodzącą barierę/osłonę, która redukuje energię.

Pochłanianie

Pochłanianie energii to proces, w którym dochodzi do wytracenia energii elektrycznej w wyniku strat w materiale, przez którą płynie.

Ekranowanie

Ekranowanie działa na zasadzie odbicia i pochłaniania. Skuteczność ekranowania, wyrażana w decybelach (dB), określa efektywność ekranowania i wyraża logarytmiczne porównanie poziomu energii po obu stronach ekranu. Wyższa wartość oznacza większą efektywność ekranowania.

 

Zakłócenia przewodzone w systemie Roxtec ES są przekierowywane do struktury ekranowanej poprzez folię przewodzącą. W ten sposób zostają usunięte ze ścieżki połączenia oraz odseparowane od ekranowanych kabli lub rur. Zakłócenia emitowane zostają odbite i pochłonięte przez warstwę gumy przewodzącej. Pokrywa ona przekrój modułów i jest ułożona prostopadle do wlotów kabli.

Jak zmierzyć skuteczność ekranowania

Podstawowa metoda, opisana w normie IEEE 299, polega na wykorzystaniu samodzielnie wygenerowanego sygnału RF. Kalibrację konstrukcji testowej przeprowadza się, mierząc siłę sygnału między ułożonymi bezpośrednio obok siebie anteny nadawczej i odbiorczej. Następnie antenę odbiorczą wkłada się do ekranowanej obudowy i kładzie z powrotem w tym samym miejscu. Ponownie mierzy się siłę sygnału. Różnica między poprzednią i tą wartością określa skuteczność ekranowania, którą zazwyczaj wyraża się w jednostce dB.


image001_750x373_compressed.jpg

Ilustracja systemu pomiarowego — antena nadawcza i odbiorcza umieszczone po dwóch stronach bariery elektromagnetycznej.

Testy w Roxtec — Test ekranowania elektromagnetycznego


Typowe charakterystyki elektryczne, systemy Roxtec RM ES.

Graf_compressed.jpg

Uszczelnienia Roxtec są testowane zgodnie z wymogami norm dotyczących zamknięć ekranowanych, takich jak IEEE 299. Umieszcza się je w strukturze ściany przed wykonaniem pomiaru skuteczności ekranowania całej konstrukcji.

System uszczelniania Roxtec ES jest dostępny w wersjach dopuszczonych do użytku w strefach niebezpiecznych. Poznaj przepusty Roxtec ES Ex.

Pobierz białą księgę

Podaj swoje dane, aby pobrać materiał.

Dziękujemy!

Wkrótce otrzymasz wiadomość e-mail.

Z poważaniem
Roxtec