1. Informacje na temat naszej firmy
  2. Firma
  3. Oświadczenia prawne

Oświadczenia prawne

Niniejsza strona internetowa jest kontrolowana przez Roxtec International AB lub w stosownych częściach przez właściwe lokalne jednostki Roxtec.

Polityka prywatności oraz plików cookie

Kliknij łącze zamieszczone poniżej, aby przeczytać informacje o ochronie prywatności i plikach cookie.

Wykluczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie internetowej dostarczane są przez Roxtec. W momencie korzystania z nich użytkownik jest prawnie związany z zawartymi na tej stronie oświadczeniami prawnymi. Roxtec  zastrzega sobie prawo do zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia wszelkich własności niniejszej strony, włącznie z oświadczeniami prawnymi, a wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast z chwilą ich ogłoszenia.

Zawartość strony internetowej Roxtec ma na celu wyłącznie ogólną informację i jest dostarczana w stanie takim „jak jest” i „jaka jest dostępna” bez żadnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, ani wyraźnej, ani domniemanej.

W żadnym wypadku firma Roxtec nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu strat i szkód jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego czy mają one charakter pośredni czy bezpośredni, szczególny lub wynikowy, powstały na skutek jakiegokolwiek wykorzystania strony internetowej (włącznie ze stronami internetowymi połączonymi linkami z tą stroną internetową) lub niezdolności do wykorzystania takiej informacji nawet wówczas, gdy firma Roxtec zostanie zawiadomiona o możliwości powstania takiej straty lub szkody.

Prawa autorskie/znaki towarowe oraz inne prawa do własności intelektualnej

Cała informacja zwarta na tej stronie internetowej, włącznie z nazwami, grafiką, nawami handlowymi, logotypami oraz oprogramowaniem wykorzystywanym w działalności biznesowej firmy Roxtec lub na jej potrzeby stanowi własność firmy Roxtec lub jej dostawców i jest chroniona na mocy prawa o ochronie własności intelektualnej w tych krajach, w których firma Roxtec prowadzi swoje działania biznesowe.

Użytkownicy mogą czytać, pobierać lub drukować kopie zawartości strony internetowej, lecz tylko i wyłącznie na swój prywatny, a nie komercyjny użytek. Prosimy zwrócić uwagę, że w momencie, gdy pobierasz lub drukujesz kopie jakiejkolwiek informacji zawartej na tej stronie internetowej, musisz zamieścić wszelkie informacje na temat praw autorskich do tej strony internetowej, a jej zawartość nie może być reprodukowana, przechowywana w pamięci systemów komputerowych, tłumaczona lub odsprzedawana ani redystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony firmy Roxtec. Informacji takich nie wolno Ci odsprzedawać ani wykorzystywać dla jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych.

W określonych krajach, w których firma Roxtec jest czynna, produkty i projekty firmy Roxtec mogą być chronione na mocy patentów, wzorów użytkowych oraz wzorów zastrzeżonych i takie produkty lub wzory nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani produkowane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Roxtec.

Produkty

Produkty wytwarzane przez firmę Roxtec są sprzedawane w oparciu o obowiązujące w niej ogólne warunki sprzedaży. Standardowe produkty firmy Roxtec związane z bezpieczeństwem są testowane, zatwierdzane i produkowane pod kątem ich wykorzystania w sposób zgodny przeznaczeniem.

Jednakże informacje dostarczane za pośrednictwem strony internetowej firmy Roxtec nie zwalniają Cię – jako odbiorcy dostarczonej informacji oraz/lub podmiotu sporządzającego specyfikacje, nabywcy, instalatora oraz/lub użytkownika produktów firmy Roxtec – z obowiązku niezależnego ustalenia przydatności tychże produktów do procesów in situ oraz/lub instalacji oraz/lub użytku.

Wszelkie modyfikacje, przeróbki oraz/lub zmiany wprowadzane do produktów oraz/lub instrukcji instalacyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony firmy Roxtec mogą spowodować unieważnienie wyniku każdego testu, homologacji typu oraz/lub zgodnej z zamierzeniem funkcjonalności.