1. Knihovna vědomostí
  2. Oblasti použití
  3. Rozhovor pro DCD

Ochrana datových center před různými druhy ohrožení

Data Center Dynamics pojednává o firmě Roxtec a zabezpečení.

Ochrana datových center před různými druhy ohrožení

Publikováno:
Upraveno:

Portál Data Center Dynamics (DCD) uveřejnil zajímavý rozhovor o problematice bezpečnosti, udržitelnosti a změn klimatu s Jasonem Hoodem, bývalým globálním manažerem pro segment datových center a biologických věd. Myslíme si, že stojí za to se s rozhovorem seznámit, a proto jej níže rádi zveřejňujeme v plném znění.

Ochrana zdraví a majetku

Strávili jsme společné chvíle s Jasonem Hoodem, globálním manažerem pro segment datových center a biologických věd společnosti Roxtec a diskutovali jsme o úkolech společnosti Roxtec jakožto specializovaného výrobce a dodavatele.

Podle Jasona Hooda byla firma Roxtec vybudována na jedné ústřední myšlence, a to na bezpečnosti. Zakladatel společnosti Roxtec ve své dílně ve Švédsku vyvinul původní koncepty produktů poté, co poznal problémy jiných kabelových a dostupných na trhu. Hood připomíná, že tehdejší výrobky byly z různých důvodů náchylnější ke vzniku závad. Společnost Roxtec nadále funguje na klíčovém principu bezpečnosti a klade si za cíl nabídku vysoce hodnotných řešení, která optimalizují bezpečnost a ochranu osob i majetku.

Jason Hood pracuje ve společnosti Roxtec již více než deset let a přináší do ní významné zkušenosti s rozvojem podnikání v různých průmyslových odvětvích. V současné době se zaměřuje na datová centra celkově, potřeby biologických věd, polovodiče a moderní vybavení jako součást segmentu infrastruktury.

Chtěli jsme lépe pochopit současnou roli společnosti Roxtec v oboru datových center a seznámit se s představami, jaké má Jason Hood o problematice rozvoje v hraničních podmínkách, o změnách klimatu atd.

Začíná něco nového

Požádali jsme Jasona Hooda, aby se ohlédl zpět k začátkům společnosti Roxtec a povyprávěl nám, jak se její mise a klíčové hodnoty během rozvoje firmy vyvíjely. Společnost Roxtec se ve své podstatě zaměřuje na ochranu života a majetku. Společnost Roxtec začínala působit v oboru námořních lodí a tým jejích odborníků rychle pochopil, jak důležité je chránit kritickou infrastrukturu a samozřejmě osoby. Jistě si dokážete představit, že normy pro tento obor byly poměrně přísné, zvláště u vojenského námořnictva. To společnosti Roxtec otevřelo přístup na nové trhy, například do oboru datových center, protože hlavní poslání Roxtecu úzce souvisí se zaměřením a cíli tohoto odvětví.

Z pohledu Jasona Hooda je výroba velice konkurenční prostředí – a v oboru datových center to platí obzvlášť. Hood také zdůrazňuje, že mnoho konkurentů společnosti Roxtec se často soustředí na jednotlivé typy rizik, například na vodu nebo prach. Říká, že společnost Roxtec chtěla nabídnout ochranu před nejrůznějšími druhy ohrožení, která by měla dlouhou životnost a použitelnost u řady modelů infrastruktury datových center.

„Hledáme způsob, jak naše řešení lépe přizpůsobit a sladit s dalšími průmyslovými obory. Sem patří i datová centra.“

Hood také o svém poslání uvádí zajímavý poznatek o tomto oboru kritické infrastruktury. Tato zařízení se často obejdou bez lidské obsluhy, takže potřeba ochrany osob není tak zásadní jako nutnost zabezpečení infrastruktury. Toto však představuje jedinečnou příležitost a zvláštní úkol pro druh společnosti, jakou Roxtec je. Infrastruktura v odlehlém umístění musí být trvale chráněna před ohněm, vodou, prachem apod. Avšak způsob, jakým se s těmito požadavky vypořádáte a jak budete infrastrukturu chránit, se vždy liší podle toho, zda a do jaké míry je zařízení obsluhováno osobami.

Globální výhled

Jason Hood říká, že být globální společností přináší i náročné úkoly, avšak tuto odpovědnost vyvažuje výjimečný počet příležitostí. Schopnost využívat tyto příležitosti je jedna z klíčových silných stránek společnosti Roxtec. Hood říká, že Roxtec má po celém světě dceřiné společnosti a lokální technické odborníky, kteří v různých regionech vždy dokážou pomoci svým zákazníkům. Dále se společnost zaměřuje na lokální řetězce hodnot, které podporují regionální zákazníky.

Hood zdůraznil, že poslání Roxtecu jakožto globální společnosti je ve všech zeměpisných oblastech sladěno – důraz na bezpečnost a ochranu aktiv je prvořadý. Společnost Roxtec má řadu projektů, které umožňují zákazníkům zmírňovat rizika, vytvářet bezpečnější prostředí a chránit kritickou infrastrukturu.

Mnoho projektů, na kterých Jason Hood pracoval, vzniklo kvůli tomu, že zákazníci podceňovali potřebu vlastní ochranné infrastruktury. Vybavuje si četné rozhovory se zákazníky, kteří vyjadřovali politování, že ochranu vlastní infrastruktury nezkoumali dříve. Hood však věří, že společnost Roxtec hraje důležitou roli ve vzdělávání celého trhu v oboru vývoje požadavků celého odvětví a v problematice dopadu lokálnosti na provoz a údržbu datových center.

„Náš úkol je podpora zákazníků, avšak velký podíl naší skutečné činnosti tvoří vlastní vzdělávání celého trhu, v jehož rámci upozorňujeme na potenciální rizika.“

Jak řešit změnu klimatu

Zeptali jsme se Jasona Hooda, jakou roli má podle něj společnost Roxtec při vyrovnávání se se změnou klimatu, což je jeden z nejzávažnějších problémů, se kterými svět zápolí. Hood říká, že součástí strategie společnosti Roxtec je implementace produktů, které do budoucna zabezpečí datová centra ve vysoce rizikových oblastech, a to konkrétně ochrana proti vodě – zejména v oblastech ohrožených vzestupem mořské hladiny a vysokými srážkovými úhrny.

Kromě toho také Roxtec zavádí strategie směřující ke snížení své vlastní uhlíkové stopy. Společnost Roxtec založila fórum pro udržitelnost, které bude shromažďovat a analyzovat údaje v rámci vlastních dodavatelských řetězců s cílem určit, kde všude lze snížit nebo eliminovat emise uhlíku. Toto fórum již vytyčilo tři klíčové oblasti, které představují příležitost ke zlepšení. Sem patří: snížení spotřeby energie na úrovni výroby, minimalizace nákladů na leteckou přepravu a nákup technologií založených na obnovitelné energii.

Jason Hood říká, že toto fórum pro udržitelnost bude sledovat uvedené oblasti v souladu s Protokolem o skleníkových plynech, ale také neustále hledat a zdokonalovat způsoby, jak snižovat dopad Roxtecu na životní prostředí.

Celkově Hood zaznamenal obecný posun v povědomí a přijímání odpovědnosti za opatření směřující nejen k vyrovnávání se se změnami klimatu, ale také k ochraně kritické infrastruktury. Říká, že zaznamenal přechod od lhostejnosti k mnohem svědomitějšímu přístupu k zařízením typu kabelových a potrubních prostupů. Proměny trhu v průběhu času pro Hooda a celý tým společnosti Roxtec zdůraznily potřebu vzdělávat trh a do budoucna mu poskytovat flexibilní produkty, které ochrání kritickou infrastrukturu.

„Toto nás naučilo rozhodnosti v našem vlastním přístupu k trhu a víme, že si takto dokážeme udržet růst. A co je nejdůležitější, pomohlo nám to najít své silné stránky a také způsob, jak se dají uplatnit při budování a podpoře zákaznické loajality. “

(datacenterdynamics.com)

Další informace o zabezpečení datových center

Přečtěte si provozní přílohu DCD

Portál Data Centre Dynamics (DCD) zveřejnil 16stránkovou provozní přílohu, která pojednává o bezpečnostních těsněních a zamezování vniku vody. Jsme velmi rádi, že se s vámi o tento dodatek můžeme podělit. Doporučujeme vám stáhnout si příslušný soubor PDF, v němž se dozvíte podrobnosti o ochraně datových center v současné době i v budoucnu.

Ke stažení

Před stažením je třeba vyplnit příslušné údaje.

Děkujeme!

Brzy obdržíte e-mail.

S pozdravem
Roxtec