You are browsing the site for Roxtec Polska (pl).

We think you may belong in this market: United States (en). Please select your preferred market website to see relevant content and product availability.

Używamy plików cookie, aby zoptymalizować działanie naszej witryny oraz zbierać informacje, które pomogą nam ją ulepszać.
Informacje o ochronie prywatności i plikach cookie

OK
  1. Informacje na temat
  2. Oświadczenia prawne

Oświadczenia prawne

Niniejsza strona internetowa jest kontrolowana przez Roxtec International AB lub w stosownych częściach przez właściwe lokalne jednostki Roxtec.

Polityka prywatności oraz plików cookie

Kliknij łącze zamieszczone poniżej, aby przeczytać informacje o ochronie prywatności i plikach cookie.

Wykluczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie internetowej dostarczane są przez Roxtec. W momencie korzystania z nich użytkownik jest prawnie związany z zawartymi na tej stronie oświadczeniami prawnymi. Roxtec  zastrzega sobie prawo do zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia wszelkich własności niniejszej strony, włącznie z oświadczeniami prawnymi, a wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast z chwilą ich ogłoszenia.

Zawartość strony internetowej Roxtec ma na celu wyłącznie ogólną informację i jest dostarczana w stanie takim „jak jest” i „jaka jest dostępna” bez żadnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, ani wyraźnej, ani domniemanej.

W żadnym wypadku firma Roxtec nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu strat i szkód jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego czy mają one charakter pośredni czy bezpośredni, szczególny lub wynikowy, powstały na skutek jakiegokolwiek wykorzystania strony internetowej (włącznie ze stronami internetowymi połączonymi linkami z tą stroną internetową) lub niezdolności do wykorzystania takiej informacji nawet wówczas, gdy firma Roxtec zostanie zawiadomiona o możliwości powstania takiej straty lub szkody.

Prawa autorskie/znaki towarowe oraz inne prawa do własności intelektualnej

Cała informacja zwarta na tej stronie internetowej, włącznie z nazwami, grafiką, nawami handlowymi, logotypami oraz oprogramowaniem wykorzystywanym w działalności biznesowej firmy Roxtec lub na jej potrzeby stanowi własność firmy Roxtec lub jej dostawców i jest chroniona na mocy prawa o ochronie własności intelektualnej w tych krajach, w których firma Roxtec prowadzi swoje działania biznesowe.

Użytkownicy mogą czytać, pobierać lub drukować kopie zawartości strony internetowej, lecz tylko i wyłącznie na swój prywatny, a nie komercyjny użytek. Prosimy zwrócić uwagę, że w momencie, gdy pobierasz lub drukujesz kopie jakiejkolwiek informacji zawartej na tej stronie internetowej, musisz zamieścić wszelkie informacje na temat praw autorskich do tej strony internetowej, a jej zawartość nie może być reprodukowana, przechowywana w pamięci systemów komputerowych, tłumaczona lub odsprzedawana ani redystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony firmy Roxtec. Informacji takich nie wolno Ci odsprzedawać ani wykorzystywać dla jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych.

W określonych krajach, w których firma Roxtec jest czynna, produkty i projekty firmy Roxtec mogą być chronione na mocy patentów, wzorów użytkowych oraz wzorów zastrzeżonych i takie produkty lub wzory nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani produkowane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Roxtec.

Produkty

Produkty wytwarzane przez firmę Roxtec są sprzedawane w oparciu o obowiązujące w niej ogólne warunki sprzedaży. Standardowe produkty firmy Roxtec związane z bezpieczeństwem są testowane, zatwierdzane i produkowane pod kątem ich wykorzystania w sposób zgodny przeznaczeniem.

Jednakże informacje dostarczane za pośrednictwem strony internetowej firmy Roxtec nie zwalniają Cię – jako odbiorcy dostarczonej informacji oraz/lub podmiotu sporządzającego specyfikacje, nabywcy, instalatora oraz/lub użytkownika produktów firmy Roxtec – z obowiązku niezależnego ustalenia przydatności tychże produktów do procesów in situ oraz/lub instalacji oraz/lub użytku.

Wszelkie modyfikacje, przeróbki oraz/lub zmiany wprowadzane do produktów oraz/lub instrukcji instalacyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony firmy Roxtec mogą spowodować unieważnienie wyniku każdego testu, homologacji typu oraz/lub zgodnej z zamierzeniem funkcjonalności.