1. O společnosti Roxtec
  2. Udržitelnost
  3. Kodex chování

Důvěra, čestnost a respekt

Kodex chování společnosti Roxtec v praxi

Pravdou je, že naším posláním je zajišťovat utěsnění po celém světě. Pravdou také je, že my všichni v rámci rodiny Roxtec tvoříme silný tým a společně můžeme pro bezpečnější svět udělat víc.

Kodex chování společnosti Roxtec objasňuje naši pozici ve vztahu k etickým a environmentálním problémům a jeho dodržování vyžadujeme od všech manažerů, zaměstnanců, partnerů i dodavatelů zapojených do obchodních operací pod značkou Roxtec.

Všechny zúčastněné zároveň vyzýváme k tomu, aby přijali ještě větší díl zodpovědnosti, než jim ukládá zákon. Kodex je založen na důvěře, čestnosti a respektu a lze ho shrnout do deseti výroků uvedených v tomto letáku.

Obecným pravidlem je, že všichni zúčastnění musí kromě zákonů příslušných zemí a průmyslových standardů a požadavků dodržovat také kodex chování společnosti Roxtec.

Při řešení určitého problému vždy platí ta směrnice, která je nejpříznivější pro pracovníky. Sice můžeme brát v úvahu určité kulturní odlišnosti, nikdy však nesmíme slevit z bezpečnosti a lidských práv. V pracovních souvislostech a obchodních vztazích také nikdy netolerujeme korupci. Naše požadavky mohou být dokonce přísnější než požadavky vyplývající ze zákonů dané země.

Společnost Roxtec International AB je certifikována v souladu se standardem ISO 14001. Všichni partneři, včetně dodavatelů, proto musí splňovat oznámené nároky na ochranu životního prostředí.

Nepřijatelné jevy a praktiky

  • Dětská práce: Uznáváme práva každého dítěte. Minimální věk zaměstnance je normálně 15 let.
  • Práce z donucení: Práce nesmí být vykonávána pod hrozbou trestu ani jako způsob splácení dluhu.
  • Diskriminace: Nikdo nesmí být z žádného důvodu zastrašován, zneužíván ani diskriminován.
  • Kárná opatření: Zachováváme důstojnost všech pracovníků. Používání psychických nebo fyzických trestů je pro nás nepřijatelné.
  • Korupce a podvodné jednání: V pracovních záležitostech nikdy netolerujeme úplatky ani podvodné jednání.

Žádoucí praktiky

  • Ochrana zdraví a bezpečnost: Zajišťujeme bezpečné, čisté a zdravé pracovní prostředí. Jedním z našich základních pravidel je systematičnost. Jelikož bezpečnost pracovníků je za všech okolností naší prioritou, snažíme se všem možným nehodám předcházet.
  • Ochrana životního prostředí: Vždy dodržujeme platné zákony a předpisy země, v níž působíme. Minimalizujeme spotřebu energie a produkci odpadů a s chemikáliemi nakládáme náležitým způsobem.

Co respektujeme

Práva pracovníků a svobodu sdružování

Všichni pracovníci společnosti Roxtec mají právo na pracovní smlouvu, sdružování v odborových organizacích a kolektivní vyjednávání. Nepřijímáme žádné trestance ani vázané či ilegální pracovníky.

Pracovní doba

Dodržujeme příslušné zákony a odvětvové standardy ohledně pracovní doby. Přesčasovou práci vždy odměňujeme.

Odměňování

Mzdy musí vždy dosahovat alespoň minima stanoveného zákonem nebo odvětvovými standardy a v dostatečné míře uspokojovat základní potřeby pracovníků. Všem pracovníkům je poskytována smluvní roční dovolená, nemocenská a rodičovská dovolená.